Essee. Eesti kooliinformaatika täna: põhiprobleemid ja võimalikud lahendused

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  areng ja rakendamine paljudes eluvaldkondades avaldab pöördumatut mõju meie ühiskonnale, õpilased peavad omandama arvutioskusi, mis aitaksid neid edaspidises elus.

Kehtiv üldhariduskooli riiklik õppekava näeb ette IKT-alaste pädevuste kujundamist õpilastes läbi teiste õppeainete, integratiivse teema raames. Seetõttu on eeldada, et iga õpetaja valdab kaasaegsed töömeetodeid ja -vahendeid mitte kehvemini kui näiteks sekretärid või raamatupidajad, seda loomulikult on üsna raske tagada.  Õpilased peavad teadma, mismoodi saab arvutit kasutada erinevates ollukordades, kuidas saab arvutit ja interneti kasutada erinevate ainete õppimisel, et õppeprotsess saaks lihtsamaks. Paljudel õpetajatel piisavad teadmise arvutite kohta puuduvad, ning nad ei saa rakendada õpetamist arvuti abil.

Erinevate koolide informaatika õpetamise tase on väga erinev, ning kuna see aine ei ole veel kohustuslik,  mõnedes koolides informaatika tundid puuduvad üldse või informaatika õpetajad ei oma erialast haridust- sellest ma sain teada, kui otsisin kooli, kus oleks võimalik eelpraktikat sooritada.  Iga kool valib ise, mitu informaatika tundi nädalas ja mis klassides korraldatakse, ning kas see toimub tundide ajal või fakultatiivina. Koolid ei ole motiveeritud rakendamaks informaatika õppet piisavas mahus.

Väga palju sõltub muidugi sellest, mis rahalised võimalused koolis on, kuna informaatika tundide läbiviimiseks on vaja muretseda vajalikku riist- ja tarkvara ja mitte iga kool võib endale lubada uusi arvuteid vajalikus koguses osta. Seega on üsna raske nõuda, et õppeprogramm oleks samasugusene igalpool. Ja samamoodi on raske välja anda riikliku programmi, kus oleks kirjas mis nimelt pädeuvused peavad iga klassi õpilasel olema. On olemas veel erinevaid toetuse taotlemise võimalusi ( Innove, HITSA, Haridusministeerium)

Siin on mõnde pilidid mis Tallinna 53. Keskkool tegi oma arvutiklassiga kui said toetuse Haridusministeeriumist.

klass

Ka praegune informaatika staatus läbiva teemana on üsnagi imelik. Isegi Riiklikus Õppekavas Informaatika pädevused on sätestatud väga üldiselt, ning RÕK ei eelda,et informaatika on kohustuslik aine ja ei kirjeldata, mis tasemel seda ainet õpetatakse erinevates klassides. Riiklikus õppekavas on sätestatud pädevused, mida õpilased peavad omandama  infotehnoloogia valdkonnas. Neid pädevusi omandav inimene võib toime tulla arvutiga seotud töös. Küll aga ei ole seal kirjas, KES peab neid teadmisi õpilastele tooma. Kas erinevate ainete õpetajad oma aine õpetamisel või ikkagi informaatika aine õpetaja?

On tunda, et informaatika õpetamisega peab midagi tegema. Peale seda, et  puuduvad väljaõpetatud informaatika õpetajad ja sobiva haridusega inimesed ei taha koolis töötada väikese palga pärast, informaatika õpetuses puudub selge õpetamissüsteem ja riiklik pädevuste programm. Peab paika panema, mis õpilastele mida õpetada,  süstematiseerima mida praegused informaatika õpetajad õpetavad oma tundides, ning nõudma, et erinevate koolide õpilased oskaksid arvutiga töötada sama hästi. Eelkõige aga on vaja luua kõikides koolides vajalikku arvutiparki ja häid tingimusi õpetajate jaoks koolis töötamiseks, vaja õpilasi motiveerida. Mart Laanpere (2013) tõi oma artiklis välja, et ainult arvuti andmine õpilastele ei muuda veel midagi. Tuleb põhjalikumalt muuta õpetajakoolitust, õppekavu, õppematerjale ning inimeste mõttemaailma.

 

Laanpere, M., 2013. Mart Laanpere: igale õpilasele oma arvuti. Loetud aadressil: http://arvamus.postimees.ee/1185576/mart-laanpere-igale-opilasele-oma-arvuti

http://opleht.ee/2018/08/miks-opetajad-koolist-lahkuvad/

https://www.riigiteataja.ee/akt/13272925

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s